Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası; merkezi Esentepe Mh. Talatpaşa Cd. No:5-1, Levent, Şişli, İstanbul adresinde mukim TOS ANALYTICS YAPAY ZEKA A.Ş. (“TOS”) Pakodemy mobil uygulaması ve websitesi üzerinden sunduğu hizmetlerin bir parçası olarak ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, TOS’un kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, TOS’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, Tarafınızla iletişim kurulması konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

Tüm hakları TOS‘a ait olan mobil uygulama ve web sitesi içeriklerinden yararlanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Kayıt, ödeme ve giriş işlemlerindeki haberleşme Pakodemy’nin sahip olduğu güvenlik sertifikaları ile güvence altındadır. 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

1.1. TOS’un online hizmet platformu olan pakodemy.com, pakodemy.com.tr ve Pakodemy mobil uygulaması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi, size daha iyi hizmet verilebilmesini ve istatistiki çalışmalar yapılabilmesini sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta, eğitim bilgileri vb. gibi bilgiler) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler, TOS`un hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile, TOS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya iyileştirilmesi, TOS‘un ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak, TOS ve/veya iş ortakları tarafından toplanmakta, kullanılmakta, aktarılmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. TOS’un Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında aydınlatma metnine www.pakodemy.com/kvkk-aydinlatma-metni linkinden ulaşabilirsiniz.

1.2. İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ilgili kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

2.1. İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek, güncellemek ve/veya silmek, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek amacıyla, info@pakodemy.com adresine e-posta atarak erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemlerini talep edebilirsiniz. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. madde uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

2.2. Yukarıdaki değişiklik ve güncellemeleri www.pakodemy.com/talep-formu linkindeki talep formu ile talebinizin imzalı bir nüshasını Esentepe Mh. Talatpaşa Cd. No:5-1, Levent, Şişli, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@pakodemy.com e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

2.3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kişisel verilerinizin; 
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

2.4. Talebiniz ile ilgili olarak TOS sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir. TOS’un Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır. TOS kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasına www.pakodemy.com/cerez-politikasi linkinden ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

TOS, TOS’a sağladığınız kişisel verileri, üyeliğin sona ermesinden itibaren 3 sene boyunca saklanır. TOS’un kullanıcı hesaplarının sağladığı kişisel verileri saklama süreleri, verilen hizmetlerin sağlanmasındaki süreklilik göz önüne alınarak belirlenmiştir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Belirtilen saklama sürelerinin uzatılması veya kısaltılmasına yönelik taleplerinizi işbu sözleşmenin 2.2. Maddesinde belirtilen şekillerde TOS’a ulaştırabilirsiniz.

4. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

TOS, üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi; güvenliğiniz ve TOS’un yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere TOS’un yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

5.1. Pakodemy üyeliği bizzat üyeye aittir. Üyelik bilgileri ve diğer kişisel verileriniz, üçüncü kişilerle, ilgili kanuna uygun olmayan şekilde paylaşılamaz ve bu verilerin güvenliğinden ilgili kanun uyarınca üye ve TOS birlikte sorumludur. 

5.2. TOS, kişisel verileri; yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesi risklerine karşı korumak için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 12. madde uyarınca gerekli önlemleri almaktadır. TOS, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. TOS’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve mobil uygulamaya yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, TOS bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

5.3. Elektronik posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz elektronik postaların güvenliğinden kullanıcı sorumludur. Mobil uygulama, pakodemy.com, pakodemy.com.tr web sitesi ve şirkete ait diğer web sitelerinden TOS‘a ait olmayan diğer internet sitelerine bağlantılar verilebilir. Bu internet sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde o sitenin doğruluğunu ve güvenilirliğini gözden geçirme yükümlülüğü üyeye aittir.

6. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler

TOS, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik Politikası “www.pakodemy.com” sitesinde yayınlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman info@pakodemy.com adresine e-posta atarak veya mobil uygulama üzerinden değiştirebilirler.

7. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Gizlilik Politikası’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına açık rıza metnine onay vererek www.pakodemy.com/acik-riza-metni rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve TOS’un sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

9. Çerez Politikası

TOS’a ait web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında; hizmetlerimizi geliştirmek ve daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunabilmek için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi gözetilerek, meşru menfaatlerimiz kapsamında ve bazı çerezler kullanılabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için TOS çerez politikamıza www.pakodemy.com/cerez-politikası linkinden ulaşabilirsiniz. Üye, bu üyelik ve gizlilik sözleşmesini kabul ettiğinde TOS‘a ait web sitelerinde ve mobil uygulamada çerez kullanıldığını anladığını ve bundan dolayı TOS’dan her ne şekilde olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

10.Muhtelif Hükümler

10.1. Mobil uygulama ve web sitesinde yer alan içerikler, bilgiler ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmesinin telif hakları TOS‘a aittir. Bunlar kopyalanamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz, kaynak koduna dönüştürülemez, tersine mühendislik uygulanamaz, parçalara ayrılamaz ve ticari bir amaçla kullanılamaz.

10.2. Bu İnternet sitelerinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. TOS, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir. Mobil uygulama ve web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, TOS sorumlu olmaz.